Bu-Lông Nở Nhựa

X1

Nở nhựa chuyên cho gạch lỗ, bê tông khí, ancotec

X1-L

Nở nhựa chuyên cho gạch lỗ, bê tông khí, acotec

X5

Nở nhựa chuyên dụng

X3

Nở nhựa chuyên dụng

TU

Nở nhựa thông dụng

TUVT

Nở nhựa thông dụng kèm vít

TSS

Nở đóng